Go to search feature Go to content

Juridische informatie

SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company handelend als SEB Life International ("SEB Life International"), is een lid van de SEB Groep. SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company, handelend als SEB Life International, is een bedrijf dat in Ierland is ingeschreven. Het adres van de statutaire zetel luidt: Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland. Registratienummer: 218391. SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company, handelend als SEB Life International, staat onder toezicht van de Centrale Bank Ierland.

De informatie en services die via deze website worden geleverd, zijn niet bestemd voor verdeling aan, of gebruik of toegang door, enige persoon of rechtspersoon in een rechtsgebied of land waar een zodanige verdeling, een zodanig gebruik of zodanige toegang de SEB Groep of enige entiteit binnen de SEB Groep zou verplichten tot registratie, het verkrijgen van een vergunning of enige andere dwangmaatregel binnen een zodanig rechtsgebied of land. Toegang tot en gebruik van deze website door personen of rechtspersonen waar dergelijke beperkingen van toepassingen zijn, is verboden.

De website wordt door SEB Life International uitsluitend voor informatiedoeleinden beschikbaar gesteld. In het bijzonder vormt de via deze website verstrekte informatie geen beleggingsadvies of een aanbieding door SEB Life International om een hier beschreven dienst of product te leveren, of een aanbieding of verzoek in verband met een aanbod om een verzekering, een belegging of enig ander financieel product te kopen of te verkopen.

De hier beschreven producten en diensten zijn niet beschikbaar voor alle personen op elke geografische locatie. SEB Life International levert dergelijke producten of diensten niet aan enige persoon als, naar de mening van de Maatschappij (zonder dat de Maatschappij verplicht is om dit te verifiëren) de levering van zodanige diensten in strijd zou zijn met wetten of regelingen in het rechtsgebied van het land van vestiging van zodanige persoon, of in enig ander gerelateerd rechtsgebied.

Hoewel SEB Life International zich alle redelijke moeite getroost om ervoor te zorgen dat de informatie op haar website actueel, correct en volledig is op de datum van publicatie, kan er geen verklaring of garantie (hetzij impliciet of expliciet) gegeven worden met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van zodanige informatie. SEB Life International kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies als direct of indirect gevolg van het gebruik van deze website, of als gevolg van acties die worden genomen naar aanleiding van informatie op deze website. Evenzo kan er geen garantie gegeven worden dat deze website vrij is van fouten, gebreken, virussen of andere kwaadaardige programma's of macro's. SEB Life International behoudt zich te allen tijde het recht voor om de pagina's op deze website zonder kennisgeving op te schorten of in te trekken, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat deze pagina's niet te allen tijde beschikbaar zijn.

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn geheel voor het risico van de gebruiker. Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van deze website, of van enig materiaal dat van deze website gedownload wordt, geen schade aan enig eigendom veroorzaken zal, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verlies van gegevens of de infectering met een computervirus.

Deze website is gepubliceerd door SEB Life International in de Republiek Ierland. Gebruik van de website valt te allen tijde onder de wetgeving van de Republiek Ierland. In het geval van een geschil dienen alle betrokken partijen zich te onderwerpen aan de rechterlijke bevoegdheid van de rechtbanken van de Republiek Ierland.

Auteursrecht
Alle materiaal dat door SEB Life International op het internet gepubliceerd wordt, valt onder de bescherming van de Ierse wetgeving inzake het auteursrecht.

Alle materiaal dat door andere leden van de SEB Groep op het internet gepubliceerd wordt, valt onder de bescherming van de Zweedse auteurswet.

Dit betekent bijvoorbeeld dat reproductie van dit materiaal of gedeelten daarvan alleen mag plaatsvinden met toestemming van degene van wie het afkomstig is.

Materiaal van deze website, van seb.se of van andere websites in de SEB Groep mag uitsluitend voor privédoeleinden gebruikt worden. Elk ander gebruik, d.w.z. kopiëren, reproductie, overdracht, verkoop, overbrenging of commercieel gebruik van het materiaal mag alleen plaatsvinden met toestemming van degene van wie het afkomstig is. Voor materiaal dat oorspronkelijk niet van SEB afkomstig is, geldt dat derden het auteursrecht bezitten. Beursprijzen of -koersen en bepaalde gekoppelde informatie kunnen als voorbeeld worden gegeven. Dergelijk materiaal mag niet worden gereproduceerd zonder toestemming van de relevante verstrekker.

In gevallen waar niet duidelijk is of SEB dan wel iemand anders het auteursrecht bezit, verzoeken wij u om voor verdere informatie contact met SEB op te nemen op onderstaand adres.

Merken en merktekens
Handelsmerken en merktekens die eigendom zijn van SEB of andere maatschappijen in de groep, mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Het is niet toegestaan om handelsmerken, merktekens of de naam van SEB zodanig te gebruiken dat dit tot een "valse" treffer bij een zoekmachine kan leiden. Dit betreft onder meer het gebruik in metatags of andere verborgen tekst.

Links en het delen van informatie
Het is toegestaan om verplaatsende links te maken, d.w.z. links waardoor de lezer naar de website van SEB gaat.

Geïntegreerde links, d.w.z. links waardoor materiaal wordt opgehaald en weergegeven of gepresenteerd, zijn uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van SEB.

Het is toegestaan om informatie van de website van SEB te delen door de knoppen met "Share" of "Delen" die op de website staan, te gebruiken.

Elk van de websites waarnaar u mogelijk een link maakt of waarvan u informatie deelt, behoudt zijn eigen, onafhankelijke voorwaarden en condities met betrekking tot bijvoorbeeld het gebruik van links en het delen van informatie. Als u een link naar de website van SEB maakt of informatie van de website van SEB deelt op een website die niet door SEB wordt gecontroleerd, dient u daarom de voorwaarden en condities van die website te lezen voordat u een link naar informatie maakt of informatie deelt. SEB geeft geen garantie met betrekking tot het toegestaan zijn van links naar of gedeelde informatie vanaf de website van SEB op grond van de voorwaarden en condities van enige website waarop zodanige links worden gemaakt of zodanige informatie wordt gedeeld, en SEB wijst hierbij elke vorm van aansprakelijkheid af in het geval dat zodanige links of gedeelde informatie niet toegestaan zijn.

De website van SEB bevat links naar andere websites die niet door SEB gecontroleerd worden. Als u op een van deze links klikt, gaat u van onze website naar een website van een door u geselecteerde organisatie of onderneming. SEB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van die websites.

Gegevensbescherming
SEB Life International respecteert uw recht op privacy volledig, en verzamelt op deze website geen persoonlijke gegevens van u zonder dat u daar duidelijk toestemming voor geeft. Alle persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt, worden volgens de hoogste normen van veiligheid en vertrouwelijkheid behandeld, in strikte overeenstemming met de Ierse wetten op bescherming van persoonsgegevens.

Bij telefonische communicatie is het mogelijk dat een derde persoon meeluistert of dat het gesprek wordt opgenomen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Zie voor meer informatie over onze privacycode het Privacybeleid.

Discussieforums
Deelnemers aan discussieforums, chatrooms, debatten en dergelijke op websites van SEB mogen alleen materiaal inzenden waarvan zij het auteursrecht bezitten, of materiaal waarvan zij dit recht op de een of andere wijze hebben verkregen. Een deelnemer die materiaal inzendt wordt, indien en wanneer het materiaal wordt ingezonden, geacht ermee akkoord te gaan dat SEB dit materiaal opslaat, verspreidt en publiceert, hetzij elektronisch of anderszins.

Diverse informatie
Als u toestemming wilt hebben voor het gebruik van materiaal dat zich op deze website bevindt, contacteer dan SEB Life International, Bloodstone Building, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland, telefoon: +353 1 4870700, e-mail:operations@seb.ie

Als u toestemming wilt hebben voor het gebruik van materiaal dat zich op andere websites van SEB bevindt, contacteer dan SEB e-banking, Web Content Management, FG 41, 106 40 Stockholm, telefoon: +46-8-763 50 00.

Alle teksten en afbeeldingen worden in elektronische vorm in onze archieven opgeslagen.

Eenieder die materiaal inzendt naar deze website, de redactieafdeling van seb.se of een andere SEB-website, wordt geacht, indien en wanneer het materiaal wordt ingezonden, akkoord te gaan met het opslaan, verspreiden of publiceren van het materiaal door SEB, hetzij elektronisch of anderszins.